Akarsoy, Tülay Altay 

2010 Eylül’ünde hazırlanan bu rapor, müellifi tarafından 2011 Ocak’ında yeniden gözden geçirilmiştir. İlk kez www.inovasyon.org Sitesi’nde yayımlanmaktadır.  Ocak 2011

Başlangıcını 1970’lere tarihleyebileceğimiz bilişim çağıyla birlikte ve o tarihten başlayarak pek çok ülke yeni dünya düzenine uyum sağlamaya çalışmaktadır. Söz konusu ülkelerin sanayilerinin önemli meselesi küreselleşen değer zincirinde edinecekleri konumlarıdır. Bu nedenle bir yandan sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle değişen yeni değerler dizisinin (paradigmanın) iyi analizi yapılarak sanayi ve teknoloji politikalarını gerçekleştirecek yeni uygulama araçlarının doğru kavranması; öte yandan bu araçların artan küresel rekabet, azalan karlar karşısında ortaya çıkan farklılaşma gereksinimine yanıt verebilen, deneyci, birikimli ve yeni teknolojilerin olanak sağladığı yöntemler olduğunun bilinmesi zorunlu gözükmektedir. Bu araçlardan biri de kümeleşmedir.......

makalenin devamı...