resim tulay akarsoy

Akarsoy Altay, Tülay

Tülay Akarsoy Altay 1978’de ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi, 1980’de Gazi Üniversitesinden Endüstri Mühendisliği MS derecesi aldı.
• Çalışma hayatına 1979’da Karayolları’nda ikmal şefi olarak başladı.
• 1988-1991 yıllarında TAI’de kıdemli satın almacı olarak çalıştı.
• 1991-1994 yıllarında KOS (Küçük/Orta ölçekli Sanayi) danışmanlığı yaptı. 1994-1996 yılarında KOSGEB için, Taksan’a parça üreten yirmi dört KOS’dan oluşan ‘Holistic Üretim Sistemini’ tasarladı ve kurdu. 
• 1996-2008 Yıllarında TÜBİTAK-TİDEB’de Ar-Ge Alan Koordinatörü olarak çalıştı. Bu süre içerisinde:
- Ağırlıklı olarak otomotiv sektöründeki ana ve yan sanayicilerin Ar-Ge projeleri olmak üzere makina imalat teknolojileri alanında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesi çalışmalarını yürüttü. Bu doğrultuda toplam maliyetleri yaklaşık olarak 1 240 milyon ABD doları olan 848 Ar-Ge projesini değerlendirdi. Özgeçmişin Devamı...

 

Akarsoy, Tülay Altay 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 06 ve 13 Mayıs 2011 tarihli sayılarında ‘Politik Bilim’ köşesinde, Aykut Göker’in konuyla ilgili sorularına verilen yanıtlar biçiminde yayımlanmıştır. 6 Mayıs 2011

Otomotiv sektörü gibi küreselleşmenin yoğun olduğu sektörlerde, ülkenin ve o ülkedeki insanların yararından söz edilecekse, ‘kalması beklenen kum’ büyük ölçüde bilgi temelli yetkinliklerdir. Bu açıdan Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014’e bakıldığında, birkaç nokta dışında, bu strateji ve eylem planının hayata geçmesini dilemekten başka bir şey yok gibi gözükmektedir. Özellikle ‘otomotivde ARGE ve tasarım merkezi olma’ hedefine katılmamak mümkün değildir.......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 11, 18 ve 25 Şubat 2011 tarihli sayılarında ‘Politik Bilim’ köşesinde, Aykut Göker’in konuyla ilgili sorularına verilen yanıtlar biçiminde yayımlanmıştır. Şubat 2011

Başbakanın çağrısına Sanayi Bakanı katılıyor; ‘En büyük teşvik genç nüfusumuz ve otomobil sahibi olma konusundaki çok yüksek arzumuzdur’ diyor. Dolayısıyla Bakan, çağrının gerekçesi olarak doymamış iç pazarımıza işaret ediyor. Gerçekten, kendi iç pazarı yeterince büyük olmayan bir otomotiv sektörünün, sâdece ihracata güvenerek yerli markayı yaratması (en azından günümüzün verili koşullarında) mümkün gözükmemektedir. Türkiye’de doymamış ve giderek büyüyen bir binek otomobil pazarının olduğu da doğrudur. Bu pazara yerli üretimin hâkim olması istenen bir hâldir. Ama bugünkü durum, üretim lisans altında ve yabancı ortaklıklar eliyle yapılıyor da olsa, aşağı yukarı, zâten böyledir........

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay 

2010 Eylül’ünde hazırlanan bu rapor, müellifi tarafından 2011 Ocak’ında yeniden gözden geçirilmiştir. İlk kez www.inovasyon.org Sitesi’nde yayımlanmaktadır.  Ocak 2011

Başlangıcını 1970’lere tarihleyebileceğimiz bilişim çağıyla birlikte ve o tarihten başlayarak pek çok ülke yeni dünya düzenine uyum sağlamaya çalışmaktadır. Söz konusu ülkelerin sanayilerinin önemli meselesi küreselleşen değer zincirinde edinecekleri konumlarıdır. Bu nedenle bir yandan sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle değişen yeni değerler dizisinin (paradigmanın) iyi analizi yapılarak sanayi ve teknoloji politikalarını gerçekleştirecek yeni uygulama araçlarının doğru kavranması; öte yandan bu araçların artan küresel rekabet, azalan karlar karşısında ortaya çıkan farklılaşma gereksinimine yanıt verebilen, deneyci, birikimli ve yeni teknolojilerin olanak sağladığı yöntemler olduğunun bilinmesi zorunlu gözükmektedir. Bu araçlardan biri de kümeleşmedir.......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay (Mak. Y. Müh., TTGV), Necmettin Kaya (Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi) ve Tayfun Sığırtmaç (Mak. Y. Müh., Aktaş Group)

2009 Ekim’inde hazırlanan bu rapor ilk kez www.inovasyon.org Sitesi’nde yayımlanmaktadır. Şubat 2010

Bu rapor Bursa’da yürütülen çok katmanlı ve çok katılımlı OKÜMKAP (Otomotiv Kümeleri için Kapasite Oluşturma Projesi) kapsamında hazırlatılmıştır; amacı, hafif raylı taşıt üretiminin Bursa bölgesinde yapılabilirliğini ortaya koymak ve otomotiv sanayi üretim bilgi birikiminin hafif raylı taşıt üretiminde de kullanılabilirliğini sağlamaktır......

makalenin devamı...